Project description

The overall aim of the CHIHE project is to investigate the effect of climate change on extreme flows (floods and droughts) in selected twinned catchments in Poland and Norway. This will be achieved via the following project objectives:

  • to analyse changes in observed hydroclimatological parameters for the test catchments

  • to develop projections for changes in hydrological extremes, including an assessment of uncertainty related to the use of climate projections and hydrological modelling

  • to develop and apply non-stationary frequency analysis tools for high and low flow extreme events

  • to evaluate the impact of climate change on the frequency of hydrological extremes, with reference to both observed and simulated time series, for past and future climates

  • to prepare and evaluate alternative adaptation strategies for coping with changes in the characteristics of extreme events in Poland and Norway, particularly high flow events

The scientific novelty of the project lies in the development and application of new non-stationary approaches for the analysis of changes in the quantiles of hydrological extremes at a catchment scale (floods and droughts), evaluating both past events and projected future conditions.

 

 

Opis projektu

Ogólnym celem projektu CHIHE jest zbadanie wpływu zmian klimatu na przepływy ekstremalne (powodzie i susze) w wybranych, „bliźniaczych” zlewniach w Polsce i Norwegii. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:

  • analizę zmian obserwowanych parametrów hydro-klimatycznych zlewni testowych
  • opracowanie projekcji zmian ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, zawierających ocenę niepewności wynikającą  z wykorzystania projekcji klimatycznych i modeli hydrologicznych
  • opracowanie i zastosowanie narzędzi do niestacjonarnej analizy częstotliwości wysokich i niskich przepływów ekstremalnych
  • ocenę wpływu zmian klimatu na częstotliwości hydrologicznych zjawisk ekstremalnych, zarówno w odniesieniu do obserwowanych jak i symulowanych szeregów czasowych, dla przeszłych i przyszłych warunków klimatycznych.
  • przygotowanie i ocenę alternatywnych strategii adaptacji do zmian charakterystyki ekstremalnych zjawisk hydrologicznych pod wpływem zmian klimatu, w Polsce i Norwegii, ze szczególnym uwzględnieniem maksymalnych przepływów rzecznych

Innowacyjność projektu CHIHE polega na rozwoju i dostosowaniu nowych niestacjonarnych metod analizy zmian hydrologicznych zjawisk ekstremalnych w skali zlewni, do oceny przeszłych zdarzeń i projekcji przyszłych warunków klimatycznych.